Adatkezelési tájékoztató ajánlatkéréshez

AZ ADATKEZELŐ WEBOLDALÁN ELÉRHETŐ AJÁNLATKÉRÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSHEZ

I. Az Adatkezelő bemutatása

Adatkezelő megnevezése: SIGNROLL Mérnökiroda és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzék száma: 01-09-266045
Adatkezelő székhelye: 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 56.
Adatkezelő elektronikus címe: info@signroll.hu
Adatkezelő képviselője: Kárpáti Ferenc
 1. II. Az adatkezeléssel összefüggő főbb irányadó jogszabályok
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),

III. Az adatkezelésre irányadó alapelvek

 • Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan kezeli.
 • Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, amennyiben tudomására jut, hogy valamely általa kezelt személyes adat pontatlan, haladéktalanul törli vagy helyesbíti.
 • Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy csak a jogszabályban meghatározott és/vagy a szükséges ideig legyen azonosítható.
 • Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát annak érdekében, hogy a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása ne történhessen meg.

IV. Az adatkezelések jellemzői

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő a https://signroll.hu/ internetes elérhetőségen weboldalt üzemeltet. Az Adatkezelő a weboldalán elérhető „Ajánlatkérés” menüpont alatt is biztosítja ügyfelei részére az ajánlatkérés lehetőségét, amely a felhasználóbarát felületével megkönnyíti az Adatkezelő ügyfelei számára a szerződéskötést megelőző tárgyalásokat.

Az Adatkezelés célja tehát jelen esetben az Adatkezelő vállalkozásának népszerűsítése, amely abban nyilvánul meg, hogy a weboldal impresszumában kötelezően feltüntetendő kapcsolattartási adatokon túl, az Adatkezelő egy egyszerűbben és gyorsabban kezelhető felületen is biztosítja ügyfelei számára a kapcsolattartás és az ajánlatkérés lehetőségét.

Kezelt személyes adatok

 1. az érintett neve
 2. az érintett e-mail címe
 3. telefonszáma
 4. egyéb ügyfél által elküldött üzenetben megadott vagy fájlban szereplő személyes adat

Az ügyfél által küldött üzenet vagy fájlok további személyes adatot is tartalmazhatnak, ezek pontos meghatározása, azonban minden esetben csak az adott ügyfél vonatkozásában és az adott ügyfél által elküldött üzenet és fájlok áttekintése után lehetséges.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az Adatkezelő jogos érdeke, amely abban nyilvánul meg, hogy a weboldalon elérhető ajánlatkérés lehetőségének biztosítása a marketing kutatások szerint mára általános elvárássá vált, mind a fogyasztók, mind a céges megrendelők körében, ezért azzal, hogy az Adatkezelő biztosítja ezen funkciókat a weboldalán ez nagyban hozzájárulhat vállalkozásának sikeres működéséhez.

A személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az érintett.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek az üzleti tárgyalással, vitarendezéssel kapcsolatos ügyintézés munkaköréhez tartozik. Az Adatkezelő annak biztosítása érdekében, hogy a termelésben részt vevő kollégái ne ismerjék meg az érintett személyes adatait csak a megfelelő felhasználónév és jelszó megadása után biztosítja az üzenetekhez való hozzáférést.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a weboldalán küldött ajánlatkérések tárolása nem saját, hanem a UFO-Tech Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Adonyi út 96., cégjegyzékszám: 07-09-011750, adószám: 13622019-2-07) tárhely-szolgáltató szervein történik, aki Adatfeldolgozónak minősül.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy weboldalát az Ergo System Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 227. 4. em. 14., cégjegyzékszám: 01-06-724159, adószám: 20332370-2-43) üzemelteti, aki teljes körű adminisztrátori jogokkal rendelkezik ezért szintén hozzáfér az érintett személyes adataihoz, így szintén adatfeldolgozónak minősül.

Az Adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az érintett személyes adatait az Adatkezelő az ügyféllel folytatott kommunikáció lezárulását követő fél éven belül törli.

Adatgyűjtés céljától eltérő adatkezelés

Amennyiben a kommunikáció lezárulásától számított fél éves időtartam alatt az ügyfél és az Adatkezelő egymással szerződést köt, úgy az Adatkezelő az érintett jelen tájékoztatóban ismertetett személyes adatait nem törli, hanem azokat tovább kezeli, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben

 1. Az adatkezelés célja:

Az esetleges jogvitákban bizonyítékként felhasználás.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az Adatkezelő jogos érdeke, amely a szerződéses jogviszonyból fakadó jogok érvényesítésében nyilvánul meg.

 1. Az adatkezelés időtartama

Meghosszabbodik arra az időtartamra, amíg az ügyfélnek vagy az Adatkezelőnek a megkötött a szerződésből jogai/vagy kötelezettségei származnak/származhatnak (5 éves elévülési idő).

 1. A személyes adatok címzettjei:

A felek jogvitájában eljáró hatóságok, egyéb közreműködő személyek.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adataok szolgáltatása az ajánlatkérés feltétele enélkül, ugyanis az Adatkezelő nem tudja felvenni a kapcsolatot az érintettel.

V. Az érintett jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. kérelmezheti Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat az Adatkezelő nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy más módon kezelte;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja vagy az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont), úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Az érintett a fenti jogait az info@pecsipc.hu címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedésekről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelem nem teljesíthető, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

VI. Az érintett jogorvoslati joga

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Pécsi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Budapest, 2023. március

Kárpáti Ferenc

ügyvezető

SIGNROLL Mérnökiroda és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság